Uitnodiging: Bijeenkomst Kring Kleine Initiatieven 17 april

Op 24 januari dit jaar is de Kring Kleine Initiatieven bijeen geweest voor de eerste keer. 

We werden enthousiast van het delen van onze ervaringen en bleken behoorlijk op dezelfde lijn te zitten op allerlei gebieden. We hebben besproken wat ons, als kleine initiatieven, met elkaar verbindt. We willen niet groot worden omdat we hechten aan onafhankelijkheid, flexibiliteit. We willen dat er ruimte is om te experimenteren en we willen dichtbij onze idealen blijven. We willen ‘eigenaar’ blijven van onze overtuigingen en samenwerken zonder ons te sterk te verbinden. Partnerschapen zijn belangrijk en daarom zijn we hier.

De volgende bijeenkomst van deze kring vindt plaats op woensdag 17 april van 15 tot 17 uur bij de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340, Amsterdam. Heb je interesse om mee te praten? Neem contact op met Marlou Ruijter via marlou@dds.nl.

Jaarverslag ANE 2023

Het jaarverslag over de activiteiten en ontwikkelingen vanuit het netwerk in 2023 staat online! Je kunt het hier lezen en downloaden.

In het jaarverslag vind je onder meer verslagen van de bijeenkomsten en uitleg over de actieve kringen en de werkwijze en ambities van het netwerk. We kijken uit naar veel nieuwe vruchtbare bijeenkomsten en uitwisselingen in 2024!

Uitnodiging Gesprek ‘Wat is de unieke waarde van ervaringskennis bij het verminderen van armoede?’

16 april van 15.00-17.00, Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 334 Amsterdam (aanbellen bij 340)

Aan de hand van 3 inspirerende invalshoeken nodigt de kring armoede je uit om samen in gesprek te gaan over de unieke waarde van ervaringskennis bij het verminderen van armoede.

Henna Kappar zal vertellen over de noodzaak om aandacht te besteden aan de emotionele belasting die schulden met zich meebrengen. Hoscar Flores Pineda geeft zijn visie vanuit zijn ervaringen binnen het buurtteam en Yasmine Bayoumy geeft vanuit haar ervaring als beleidsadviseur aan waarom ervaringskennis voorwaardelijk is om in beleid en uitvoering te kunnen laten aansluiten bij mensen die in armoede leven. 

Deze inleidingen zijn bedoeld om te inspireren, mee te denken en mee te praten over de vraag waarom ervaringskennis essentieel is om het probleem armoede te verminderen. 

Je kunt je hier opgeven. We zien je graag op 16 april! 

Bijeenkomst en lunch Kring Naasten op 18 april

De Kring Naasten richt zich op de vraag hoe de ervaringskennis van naasten beter benut kan worden in het proces van zorg- en dienstverlening van mensen die problemen ervaren.

De kring heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd welke zaken relevant zijn, en wil zich allereerst richten op de vraag of de ervaringskennis van naasten van toepassing is op naasten met verschillende culturele achtergronden. Daarom nodigt de kring voor haar volgende bijeenkomst actief mensen uit die verschillende culturele achtergronden hebben om samen te bespreken op welke manier ervaringskennis verandert en wat dat betekent voor naasten.

Op 18 april van 10-13 uur, organiseert deze kring haar volgende bijeenkomst, inclusief lunch. Je bent van harte welkom bij Aminah, Bos en Lommerweg 387 Amsterdam. Opgeven kan hier. Graag tot 18 april!

Verslag netwerkbijeenkomst 14 december 2023

Op 14 december organiseerde het ANE een dynamische netwerkbijeenkomst met als centraal thema het belang van bondgenootschap in ons netwerk. Dini Glas opende de dag met een hartelijk welkom en besprak samen met Berend de Groote waarom ervaringskennis juist nú onmisbaar is voor het overbruggen van de kloof tussen systeemstructuren en de Amsterdammers.

De middag begon met een paneldiscussie met stemmen zoals Jeroen Groen van onderzoeksbureau Meetellen en Patrick Theunissen van Buurtteams Bondgenoten, die benadrukten hoe ervaringsdeskundigheid kan leiden tot begrip en actie binnen de sociale sector. Andre van Vught van Stichting Samen Vooruit deelde inzichten over het opleiden van vertrouwenspersonen in de Indische Buurt, die laten zien hoe belangrijk het is om geleefde ervaring in te zetten in buurtondersteuning.

De presentatie van de WAM!-campagne hield de energie hoog en was een mooi pleidooi voor een cultuuromslag richting Welkom, Aansluiten en Maatwerk in het gehele Amsterdamse sociale domein. Wat deze oproep tot actie bepleit? Ga de dialoog aan, sluit je aan bij de WAM!-beweging, en grijp de kans om jezelf te laten zien als bondgenoot!

Tijdens de workshops verdiepten de deelnemers zich in allerlei onderwerpen, zoals gelijkwaardige kansen op de werkvloer en participatief onderzoek, waarbij de focus lag op het realiseren van daadwerkelijke impact en co-creatie samen met diegenen die de behoeften van Amsterdammers het beste kennen.

Erken ervaringskennis met een skillspaspoort

De workshop ‘Skillspaspoort’, gegeven door Hans Cremers en Marc Räkers, behandelde de noodzakelijke erkenning en documentatie van vaardigheden die worden verkregen door in het leven opgedane ervaringen. In een skillspaspoort wordt niet alleen meegenomen wat je door opleiding en werkervaring aan competenties hebt opgebouwd, maar ook wat je ervaringen in je leven aan competenties hebben opgeleverd – gekoppeld aan een voorstel voor een proefproject om deze kennis formeel te erkennen. Afgesproken is dat er een proef wordt gedaan met een tiental ervaringsdeskundigen, zodat duidelijk wordt hoe het skillspaspoort werkt en wat het oplevert. Zodra hierover meer bekend is laten we het weten!

Vertrouwenspersonen

Meer succesverhalen volgden binnen de workshop van Stichting Samen Vooruit over het bevorderen van zelfredzaamheid in de Indische Buurt, wat inspiratie opwekte om de lessen die daaruit werden geleerd zelfstandig toe te passen.

Inmiddels zijn er dankzij dit project zo’n zeventig personen actief als vertrouwenspersoon. Deze vrijwilligers merkten niet alleen dat mensen die bij hen aanklopten wantrouwend stonden tegenover de reguliere organisaties, maar ook dat zijzelf vaak met wantrouwen bekeken werden. Daarom is in de Indische buurt een zogeheten ‘tussenruimte’ gecreëerd waar professionals en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Daar leerden ze elkaar kennen, zodat het wantrouwen minder werd en de onderlinge omgang verbeterde. Naast een ontmoetingsplek, biedt de tussenruimte een moment om bepaalde onderwerpen samen op een gestructureerde manier te kunnen bespreken. De aansluiting tussen formele organisaties en vertrouwenspersonen is daardoor beter geworden.

Een ander aandachtspunt dat werd benoemd, is dat vertrouwenspersonen vaak een tomeloze inzet hebben. De ondersteuning van Stichting Samen Vooruit kan helpen voorkomen dat die inzet ten koste van de vertrouwenspersonen zelf gaat.

Amsterdam Inclusief

De workshop ‘Echt Inclusief’ door Jette Bolle en Eric Groot Kormelink, bracht de essentiële rol van ervaringsdeskundigen bij het creëren van een meer inclusieve stad aan het licht.

Deze workshop begon interactief. Deelnemers moesten raden wie van de twee workshopbegeleiders het vaakst met het openbaar vervoer gaat, het meest werkt, het vaakst naar concerten gaat en wie de meeste vragen krijgt over beperkingen. Jette heeft een onzichtbare beperking en Erik een zichtbare. Jette is meer aan het werk ermee en fietst op een elektrische fiets omdat ze niet goed met openbaar vervoer kan reizen. Voor Erik is openbaar vervoer juist wel een uitkomst.

Volgens de Verenigde naties heeft gemiddeld 1 op de 5 mensen een beperking. En dat aantal neemt toe vanwege de vergrijzing. Er zijn ongeveer 100.000 laaggeletterden in Amsterdam. Dat is ook een fikse beperking, die meestal niet zichtbaar is. In de participatieverordening van de gemeente, waarin inspraak van de burgers is geregeld, is er veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid. De vraag is niet ‘wat heb je?’ Maar: ‘Wat heb je nodig?’

Een tip voor het organiseren van bijeenkomsten: een persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en dit als uitgangspunt heeft bij het kiezen van een ruimte om bij elkaar te komen. Een aanspreekpunt voor mensen met issues – zichtbaar of onzichtbaar. Ook is het slim om iemand met een beperking te vragen wat hij/zij ervan vindt als je een bijeenkomst organiseert – is de ruimte toegankelijk genoeg?

Soms zijn er ook tegenstrijdige beperkingen. Conclusie: we doen wat we kunnen, en kunnen altijd leren van elkaar als we vragen stellen en luisteren.

Armoede en emotie

De workshop over armoede en emotie door Henna Kappar, was een gesprek over de noodzaak om aandacht te besteden aan de emotionele kant van armoede. Als je in armoede leeft, zijn er zoveel momenten waardoor je geraakt wordt. Bijvoorbeeld omdat je je iets niet kunt veroorloven, of omdat je op een onprettige manier aangesproken wordt door anderen.

Deelnemers aan de workshop wisselden ervaringen uit, en wat in ieder geval duidelijk werd was dat als je armoede wilt bestrijden, je beleid niet moet centraliseren maar juist onderop moet beginnen. De doelstelling hoort te zijn dat we iedereen helpen die dat nodig heeft, en wel direct.

De groep die deelnam aan deze workshop heeft afgesproken om in het nieuwe jaar nogmaals bij elkaar te komen, zodat de training die Henna ontwikkeld heeft zich verder kan ontwikkelen.

Iedereen een gelijke kans op werk

Djogeeta Hiralall en Berend de Groote gaven een workshop over de zogeheten ‘Community of Practice’.  De afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam is gestart met een meerjarig onderzoekstraject samen met andere gemeenten en Divosa. Daarvoor hebben zij vanaf het begin mensen met een uitkering en ervaringsdeskundigen betrokken om ervaringskennis mee te nemen in het onderzoek. De bedoeling van het onderzoek is om te ontdekken op welke wijze professionals beter in staat zijn om samen met mensen die een uitkering hebben een manier te vinden om te kunnen werken.

Bijzonder is dat dit onderzoek (dat uit verschillende onderdelen bestaat, zoals cliëntparticipatie en de cliënt centraal) in een community of practice plaatsvindt, wat betekent dat mensen met ervaringskennis, professionals en onderzoekers samenwerken om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Vanuit Amsterdam nemen nu vijf mensen met ervaringskennis deel (vanuit andere steden hooguit één, daar kost het nog wat moeite om ervoor te zorgen dat ook mensen met ervaringskennis deelnemen). Aanwezigen waren benieuwd in hoeverre er sprake is van een gelijkwaardige deelname.

De mensen uit Amsterdam komen regelmatig bij elkaar om bijeenkomsten voor te bespreken.

Participatief onderzoek met Meetellen

De workshop over de werkwijze van onderzoeksbureau Meetellen, gegeven door teamleden van het bureau, was een gesprek over de manier waarop Meetellen participatief onderzoek vormgeeft in het sociaal domein. Het team bestaat zowel uit mensen met ervaringskennis en onderzoekservaring als professionele onderzoekers. Samen met de mensen waarover het onderzoek gaat, bepalen zij vanaf de start van een onderzoek wat de opzet daarvan is, welke vragen er gesteld worden en op welke manier dit gebeurt. Daardoor is de kans een stuk groter dat veel meer verschillende mensen gehoord worden dan in regulier onderzoek, en kan het onderzoek beter aansluiten bij de mensen waarover het gaat.

Het enthousiasme en de inspiratie van al die verschillende uitwisselingen waren voelbaar, en dat leidde tot levendige discussies die nog doorgingen tijdens de afsluitende borrel.

Laten we de genomen stappen en de reis vieren, terwijl we ons blijven inzetten om actieve bondgenoten te zijn. We zijn er trots op om deel uit te maken van deze beweging naar een inclusiever, begripvoller en mensgerichter Amsterdam!

Download hier een pdf-versie van dit verslag.

Manifest Besteedbaar Inkomen

Actiegroep De NoordAs heeft een Manifest opgesteld om het belang van een BESTEEDBAAR inkomen te benadrukken, want mensen moeten na het betalen van de huur ook nog ergens van kunnen eten. Zo kwam het dat we op maandagmiddag 16 oktober met een groepje Noorderlingen in de hal van het stadhuis op wethouder Marjolein Moorman stonden te wachten. Het Manifest werd overhandigd en het belang van een minimaal, maar toereikend inkomen nog maar eens onderstreept. Marjolein Moorman kon zich wel in de strekking van het Manifest vinden. De wethouder benadrukte dat een oplossing voor de problematiek nog niet zo snel gerealiseerd is, maar zei wel er onderzoek naar te willen doen. Al met een geslaagde missie!

Vanuit het ANE nodigen wij iedereen uit om het Manifest te onderschrijven. De NoordAs is vertegenwoordigd in de Kring Armoede/Bestaanszekerheid van het ANE. Lees hier het Manifest.

De Community of Practice (CoP) Gewogen Maatwerk

Welke hulp helpt echt voor een eerlijke kans

Jamaa, Sylvia, Victor, Berty, Marlijn, Desirée, Dicky, Berend en Ivar nemen deel aan Community of Practice Gewogen Maatwerk, kortweg de ‘CoP’.  In een vorige ANE nieuwsbrief vertelden wij al wat de CoP inhoudt en waarom wij het belangrijk vinden om deel te nemen. Nu wij weer wat verder zijn, is het tijd voor onze eerste ervaringen en indrukken!

Wat was de CoP Gewogen Maatwerk ook al weer?

De gedachte achter de CoP is dat iedereen een eerlijke kans verdient op werk of op een andere manier om mee te doen in de samenleving. Mensen die dat zelf niet lukt, hebben soms hulp nodig. Maar welke hulp helpt dan echt? In de CoP Gewogen Maatwerk onderzoeken we dat met een grote landelijke groep professionals uit gemeenten, hogescholen, universiteiten én ervaringsdeskundigen. Een mix dus van kennis, kunde en ervaring. Samen nemen we de tijd om écht uit te zoeken wat werkt. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk. En omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet het ANE graag mee.

Hoe is de CoP georganiseerd?

‘Participatiebeleid’ is complexe materie! Afhankelijk van de politieke wind is beleid streng, of juist wat soepeler. Klantmanagers én hun leidinggevenden hebben vaak zo hun eigen taakopvatting en zijn vaak gebonden aan organisatorische processen (‘zo doen wij dat in deze organisatie’). Daarnaast maakt een woud aan ‘re-integratiemethodieken’ dat ook de professionals het spoor soms kwijtraken.  Wil je écht verbeteren, dan moet je al deze elementen onderzoeken en aanpakken. Daarom zijn er in de CoP 3 themagroepen:

  1. Cliënt centraal: werken vanuit wat mensen (zowel professionals als de cliënt) nodig hebben .
  2. Professionele organisatie: wat is er nodig in een gemeente of andere organisatie om zo goed mogelijk te kunnen begeleiden?
  3. Leidende gedragsprincipes: hoe kunnen we samenvatten wat nou echt het beste werkt?

Aan elk van deze themagroepen nemen dus ook cliënten deel. Samen vormen zij weer de groep Samen met cliënten. De themagroepen komen regelmatig, vaak digitaal, bijeen. Tweemaal per jaar is er een grote gezamenlijk bijeenkomst in Utrecht. Daarnaast komen de Amsterdamse cliëntdeelnemers regelmatig samen om hun ervaringen uit te wisselen.

En wat doen we dan in die CoP?

Inmiddels is de CoP goed op stoom gekomen. Wat zijn onze eerste indrukken en ervaringen?

Berend: “We hebben een leuke, actieve en inmiddels hechte groep Amsterdamse ‘cliëntdeelnemers’. Regelmatig komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen en samen volgden we een workshop over het ‘Integratief Gedragsmodel’.  Wat mij wel verbaasd heeft, is dat men in andere gemeenten het betrekken van ervaringsdeskundigen nog zo ingewikkeld vindt. De Amsterdammers nemen echt het voortouw. Hun ervaringen blijken vaak een eye-opener voor de professionals. Dat andere gemeenten nu volgen is dan ook echt wel te danken aan hun positieve bijdrage!

Erg mooi vond ik zelf een bijeenkomst waarin wij ons verdiepten in ‘willen’ en ‘kunnen’ (het Integratief Gedragsmodel) en constateerden hoe belangrijk (en vaak onderschat) het gevoel is van ‘er toe doen’  eigenlijk ‘zingeving’ dus. Laten we daar vaker bij stil staan! Zie ik ook aandachtspunten? Zeker. ‘Gelijkwaardige beloning’ is écht ingewikkeld. Je wilt niet dat mensen in de problemen komen met hun uitkering of de belastingdienst. ‘Persoonlijk maatwerk’ is ook lastig met zoveel deelnemers en dan blijf je toch weer in hangen in de VVV bon…Dit is natuurlijk iets dat vaak speelt wanneer ‘ervaringskennis’ gevraagd wordt. Belangrijk dus om met het ANE hierover na te denken.”

Sylvia: ”Ik wil allereerst benoemen dat ik trots ben hieraan mee te werken!

Het is immers belangrijk de kwaliteit omhoog te duwen. Ik ben altijd al van de goede communicatie

geweest. Dat is megabelangrijk, zo ook bij dit lopende project. Mensen motiveren begint bij begrip, óók voor de cliënt! Dan voelen ze zich weer mens, die gehoord, gezien en begrepen wordt. Het is meestal niet maar één probleem waar iemand mee worstelt. Om vertrouwen te winnen is tijd nodig en empathie. Langzaam de problemen ontrafelen en dan kijken waar de prioriteit ligt. Daar begin het. De menselijke maat moet terug. Het woord ‘Sociale Dienst’ was eigenlijk zo gek nog niet! Het zegt ‘een Dienst die Sociaal is’. Kwaliteit i.p.v. kwantiteit is het toverwoord, daar bedien je de mens beter mee en helpt te motiveren.

De CoP, daar geloof ik heilig in, er wordt veel goeds gezegd en zie de energie bij dit project eraf spatten.”

Ivar: “Berend benaderde mij niet zo lang geleden om zitting te nemen in de CoP, ter vervanging van iemand die naar een andere themagroep opschoof. Daar moest ik toen echt even over nadenken. Een Community of Practice was onbekend terrein voor mij. Het is ook een Engelse term die ik niet kende. En wat het concept “gewogen maatwerk” inhoudt, vond ik moeilijk te begrijpen. Het staat helder verwoord op de website van Divosa, maar het kwartje is nog steeds niet helemaal gevallen.

Ik hoop er langzaam in te groeien. In elk geval spreekt de gedachte “cliënt centraal” me aan. Dat gaf de doorslag om me aan te sluiten. Dat heeft mede een persoonlijke reden. Voordat ik 10 jaar geleden werk kreeg als re-integratieconsulent bij DWI (nu WPI), zat ik zelf in een uitkeringssituatie. Ik heb dus ervaring als bijstandsgerechtigde en als klantbegeleider. Dat jaar in de bijstand was moeilijk voor me, maar tegelijk leerzaam omdat het me ruimte gaf om bewuster in contact te komen met mijn behoeften. Langzaam daagde een besef dat mijn behoeften niet alleen persoonlijk zijn, maar universeel! Het gaat om drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding. Die hebben we allemaal. In de basis verschillen we wat dat betreft niet van de ander, maar in de mate van behoefte en in de schakering wel. We zijn dus hetzelfde en tegelijk uniek. Dat is heel wonderlijk en maakt het leven boeiend en leerzaam.

Als klantbegeleiders zich tijdens de gesprekken met cliënten inspannen om aan te sluiten niet alleen bij de materiële noden van hun cliënten, maar ook bij die psychologische (basis)behoeften, door hen te ondersteunen in hun proces van bewustwording en uitwerking daarvan, dan is vervolgens een stap maken naar (vrijwilligers)werk leuker en gemakkelijker. Want voor vervulling van de psychologische basisbehoeften is passend (vrijwilligers)werk een geschikt middel. Die gedachte zie ik in de CoP terug in het Integratief Gedragsmodel. Die stelt dat het allemaal begint met een intentie, met “willen”. Daar bewust van worden en daar motivatie uit halen en tegelijk heel nuchter kijken naar het “kunnen” en wat nodig is om dat verder te ontwikkelen, dát kan voor zowel cliënt als klantbegeleider een interessant en bevredigend proces zijn. Wellicht dat de ondersteuning van cliënten bij hun boeiende en leerzame zoektocht naar passend (vrijwilligers)werk, in de toekomst meer en meer op zo’n methodische manier vorm krijgt.”

Victor: “Mijn ervaring met COP zijn positief! Ik zit in een team van deskundige, proactieve  mooie mensen waar we naar oplossingen zoeken met elkaar over de dilemma’s die we ondervinden voor onszelf en onze achterban. We vertellen en onderbouwen wat wel werkt, niet werkt en waarom, ondersteund door de kwartiermaker en onderzoekers. Bijzonder aan de COP is dat de deelnemers van WPI samen met medewerkers en het hoger kader in de organisatie bijeenkomen en in gesprek zijn, oplossingsgericht.”

Jamaa: “Toen ik me aanmeldde bij de CoP, hoopte ik door het delen van mijn ervaringen de onderzoekers een beter inzicht te geven over wat mij wel en niet heeft geholpen tijdens mijn tijd in de bijstand. 

Al snel kwam ik erachter dat het niet ging om alleen het delen van mijn perspectief, maar het ging om samen inzichten te verwerven en na te denken over oplossingen. Tijdens het samenwerken ging het al heel snel van “ik” naar “wij” en het onderzoek werd al snel een collectief project i.p.v. dat ik een afzonderlijk onderdeel ervan was.

Het werd bijvoorbeeld al snel duidelijk dat wij de stem misten van mensen die recent in de bijstand terecht waren gekomen. Als reactie hierop hebben we gezamenlijk besloten om uit onze eigen kringen een aantal van deze mensen te vragen en zo onze inzichten nog meer te verdiepen. 

Daarnaast is het een leuk extraatje dat ik voor mijzelf tot bepaalde inzichten over mijn eigen motivatie en gedrag ben gekomen. Zo merk ik dat ik soms te terughoudend ben en snel concludeer dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn in de bijstand. Terwijl dit niet zo is. Juist door zelf ook vragen te stellen en pro-actiever te durven zijn kom ik er achter wat echt mogelijk is en wat niet. Samenwerken en samen dingen doen zijn effectiever dan simpelweg afwachten en alleen handelen.”

Impressie College ‘Ruim baan voor ervaringskennis in onderzoek’

Het ANE college van 26 oktober 2023, dat werd verzorgd door onderzoeksbureau Meetellen, was een groot succes! Een mooie mix van mensen, waaronder onderzoekers, vertegenwoordigers van de gemeente en anderen geïnteresseerden, vulde de zaal. Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door mensen met ervaringskennis in het sociale domein. Hier volgt een persoonlijke impressie. De inhoudelijke presentatie van het college kun je hier lezen.

De reacties uit de zaal waren enorm positief. Er werd vol lof gesproken over de werkwijze van Meetellen en de manier waarop de onderzoekers samenwerken met opdrachtgevers en ervaringskennis inbrengen in hun onderzoek. Het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek is een belangrijk speerpunt van Meetellen. Het voorbeeld-onderzoek naar Medezeggenschap in zorg, zorgde voor een levendige discussie omdat iedereen er wel iets over te zeggen had. Een volgende keer willen we met een ander voorbeeld, naast de werkwijze ook iets gaan vertellen over onderzoeksmethodieken van Meetellen.

Een interessant gespreksonderwerp was de manier waarop besluiten worden genomen binnen Meetellen. Het is mooi om te zien hoe een organisatie zich inzet om de stem te laten horen van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Meetellen streeft ernaar om een echte verbinding te maken met de mensen waar het onderzoek over gaat, en dat is precies waar hun kracht ligt.

Tot slot werd er gesproken over het belang van een veilige werkomgeving, gebaseerd op vertrouwen. Dit is een essentieel onderdeel van het succes van Meetellen en iets waar zij terecht trots op mogen zijn.

Kortom, het ANE college was een groot succes en heeft bijgedragen aan een verdieping van het gesprek over het baanbrekende werk dat Meetellen doet, met speciale aandacht voor het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek. Wij kijken nu al uit naar het volgende college!

Stand van zaken vanuit de kringen

De diverse kringen van het ANE zijn volop in beweging, met fijne bijeenkomsten waar veel ervaringskennis wordt uitgewisseld. Tijdens onze volgende netwerkbijeenkomst, op 14 december, komen de ontwikkelingen binnen alle kringen volop aan bod. Hier alvast een voorproefje, met een aantal updates van de kartrekkers.

Kring Buurtteams Bondgenoten

De Kring Buurtteams Bondgenoten zit niet stil! Er wordt hard gewerkt door de deelnemers en er zijn vele activiteiten die de kring onderneemt. Zo is de kring nauw betrokken bij de ontwikkeling van het functieprofiel/ de rolbeschrijving voor de ervaringsdeskundige medewerkers. Ook mag het ervaringsdeskundige perspectief worden uitgedragen in verschillende werkgroepen.

Bij de ontwikkeling van de kenniswerkplaats Ervaringsdeskundigheid (onderdeel van de Amsterdamse Buurtteam Academie) wordt regelmatig met de kring gesproken. Dat is heel mooi, maar misschien ook goed om te weten: deze kring beperkt zich niet meer tot alleen de Buurtteams, maar ook de Ouder- en Kindteams (OKT’s) en iedereen die met de Amsterdamse Maatwerk Methode werkt, mag aansluiten bij een bijeenkomst. Zo werkt een aantal van onze deelnemers bij het OKT en mogen we ook daar steeds meer meepraten over de ontwikkelingen rond ervaringsdeskundigheid.

De kring Buurtteams Bondgenoten komt één keer per maand bij elkaar. Lees hier meer over deze kring.


Kring Armoede/ Bestaanszekerheid

Deze kring bestaat uit ongeveer tien leden en komt op regelmatig (ongeveer één maal per maand) bijeen. We agenderen en reageren. Zo komt een breed spectrum aan onderwerpen ter sprake dat een relatie heeft met de bestaanszekerheid van Amsterdammers. De afgelopen maanden hebben we gediscussieerd over de voorwaarden waarop we met Amsterdamse beleidsmakers zouden willen spreken over beleid en uitvoering. We zoeken graag mee naar de mogelijkheden die er binnen alle wettelijke en procedurele grenzen zijn. Maar stellen daarbij de vraag: Hoe dan? Het gaat hier om een wezenlijk andere aanpak en daarvoor is de inzet van ervaringskennis onmisbaar. 

De kring is van mening dat die discussie vooraf moet gaan aan een eventueel inhoudelijke bijdrage. Dat vraagt om een andere houding van de overheid. Op de werkvloer, het contactmoment van de burger met de ambtenaar, moet een bondgenootschap ontstaan. Het gaat daarbij om werkprocessen die meer ingericht worden vanuit samenwerking en onderling vertrouwen. Dan pas de inhoud: bestaanszekerheid mag niet ‘versmald’ worden tot inkomensgaranties. Op zich een logische beperking, want voor het gemeentelijk apparaat beter hanteerbaar, maar op onze agenda staat de hele leefwereld: Wonen, Werken, Zorg, Onderwijs, enz., enz… De (landelijke) ombudsman stelde deze week nog dat burgers onvoldoende bij de beleidsvorming betrokken zijn. Dat vergt iets meer dan de inspraak bij de totstandkoming van een beleidsstuk of van wetten, zoals de participatiewet. Het gaat erom in hoeverre we in staat zullen zijn dat bondgenootschap gestalte te geven. En hoe we het stadsbestuur daarvan zouden kunnen overtuigen.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft een onderzoeksprogramma opgezet om de bestaanszekerheid van bewoners van Amsterdam te onderzoeken langs verschillende dimensies, waaronder inkomen, werk, wonen en de betaalbaarheid van voorzieningen in de stad. ANE is uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Centraal staat de vraag naar de samenhang en cumulatie van zulke belemmeringen, en de vraag hoe de cumulatie van bestaansonzekerheid binnen generaties en over generaties heen doorbroken kan worden. Wij zullen deelnemen aan de ontwerpsessies: “Life-events” en “Instantiekapitaal”. Instantie-kapitaal wordt omschreven als ‘Is het niet té ingewikkeld geworden om te dealen met instanties’. En life-events hebben we allemaal wel ervaren.

Wij houden u op de hoogte. Lees hier meer over de Kring Armoede/Bestaanszekerheid.


Kring Onderzoek

Deze nieuwe kring kwam op 25 september 2023 voor het eerst bijeen. Thema van die bijeenkomst was ‘Participatief onderzoek: kansen en kwesties’.

In de kring is gesproken over verschillende aspecten van participatief onderzoek doen. We bedoelen met participatief onderzoek toch vooral het betrekken van mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigen van het begin tot het eind bij onderzoek, dus in het ontwerp, het proces en de uitvoering. Hiermee verandert soms de rol van de onderzoeker meer in die van een projectleider. Een onderzoeker heeft ook een brugfunctie tussen de mensen met ervaringskennis en de systeemwereld, die andere eisen stelt. Initiatieven als onderzoeksbureau Meetellen Amsterdam zijn daartoe opgericht, maar ontmoeten vaak weerstand wanneer onderzoek hierop ingericht wordt. Argumenten van te weinig tijd en geld spelen hierbij een rol. Daarmee ontmoeten we de dilemma’s van tijdsdruk, middelen en ‘open staan’ aan de opdrachtgevers kant. Te vaak nog wordt participatief onderzoek gediskwalificeerd. Het gaat om obstakels van weerstand en beeldvorming. 

De Kring Onderzoek wil hier graag verandering in aan brengen. Hoofdvraag is: op welke manier wordt ervaringskennis beter benut in onderzoek? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gaat om impact? Volgende keer (januari 2024) gaan we het hebben over de acties binnen dit nieuw te vormen netwerk. Iedereen denkt na over wie hij of zij mee kan/ wil nemen de volgende keer.

Meer weten over deze kring? Lees het hier.


Kring Nieuw Werk

De Kring Nieuw Werk heeft als doel (betaald) nieuw werk voor ervaringsdeskundigen te realiseren. In de afgelopen periode zijn in de kring goede gesprekken gevoerd over de waarde van werk (of het gebrek hieraan), economische waardering, en de eigenwaarde van ervaringsdeskundigen. Ook hebben wij gezamenlijk Wij Zijn God Niet van Myrrhe van Spronsen & Jim van Os over co-creatie in ecosystemen mentale gezondheid gelezen.

Geïnspireerd hierop zal het Herstel-Lab het komend halfjaar de Werkgroep Ervaringskennis & Co-creatie realiseren, gericht op (betaald) nieuw werk in het nog te vormen ‘ecosysteem mentale gezondheid’ in Amsterdam Zuidoost (Lekker in je vel!, Arkin).

Deelnemers van de Kring Nieuw Werk, ervaringsdeskundigen en andere professionals die met / vanuit ervaringskennis willen werken zijn welkom. Lees hier meer.

Ga naar de inhoud