Onderzoek naar ervaringen Amsterdammers met buurtteams

Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam zijn, na een zorgvuldig selectieproces, door de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de eerste ervaringen van Amsterdammers met “hun” buurtteam. Doorslaggevend voor het kiezen voor deze bureaus was, dat zij ervaringsdeskundige onderzoekers betrekken in hun onderzoek. Binnenkort starten zij. Kennismaking en eerste ervaringen staan in dit onderzoek centraal. Ervaringen van zoveel mogelijk verschillende gebruikers van de buurtteams worden in het onderzoek meegenomen. De buurtteams zijn er tenslotte voor alle Amsterdammers! De onderzoeksresultaten worden eind mei verwacht.

Start van de praktijkopleiding (voorheen Leerlijn) “Werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam 2021”

Valentijnsdag, de dag om je geheime liefden ter verrassen…

Hoe mooi dus om juist op deze dag te starten met een opleiding om met jouw ervaringen anderen te helpen? Negen deelnemers deden dat en startten op 14 februari met de praktijkopleiding “Werken als ervaringsdeskundige in een Buurtteam”.

Een gedeelde “drive”

Natuurlijk wat het super fijn om in het Educatief Centrum in Oost bijna iedereen te ontmoeten. Een iemand was vanwege ziekte er in zoom bij en er waren twee afwezig vanwege ziekte. Het lijkt al gelijk te klikken tussen de deelnemers. Misschien ook niet zo gek, tenslotte weten ze al van elkaar dat ze elk heftige dingen hebben meegemaakt. Maar ook dat ze de drive delen om die heftige dingen een positieve wending te geven. Voor zichzelf én voor de Amsterdammers die hulp zoeken bij de buutteams.

De praktijk voorop!

Spannend is natuurlijk ook dat deelnemers gelijk al starten met hun praktijkstage. Werken vanuit je ervaring leer je immers bij uitstek door te doen. Geweldig dus dat de buurtteams in Amsterdam Noord, Zuid , Centrum en ZuidOost de stagiaires welkom heten en hen daarmee de kans geven zich te ontwikkelen tot waardevolle “ervaringsdeskundigen”. Daarmee leveren deze buurtteams natuurlijk ook gelijk een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ontwikkelopdracht “werken vanuit ervaringsdeskundigheid” om zo als buurtteam nog beter aan te voelen wat er leeft en speelt onder Amsterdammers. Docententandem Dan van Steen en Lidie Nonnekes zijn er blij mee. “Veel deelnemers van de praktijkopleiding van het vorige jaar, hebben al echt hun plek gevonden in een buurtteam. Dat gaat deze deelnemers ook vast lukken”.


De prakijkopleiding werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam

Velen worden vandaag de dag “ervaringsdeskundige” genoemd, of noemen zichzelf zo. Dit zegt echter vaak weinig over de kennis en competenties waarover diegene beschikt. Voor de buurtteams is het belangrijk dat je weet welke kennis en competenties je van beroepsmatige werkende ervaringsdeskundige mag verwachten. Deze leerlijn vormt een voorbereiding voor deze beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Vrijwilligersacademie, in nauwe samenwerking met de HVA en het Amsterdams Netwerk  Ervaringskennis.


Meer info?

Voor meer info of het aanmelden van kandidaten of het bieden van stageplekken: karin@vrijwilligersacademie.net

“Als er geen aandacht is voor het draagvlak in de organisatie, het verhelderen van de rollen en het realiseren van een goede positie voor de ervaringsdeskundigen, is dat vragen om moeilijkheden.”

Interview met Saskia Keuzekamp, wetenschappelijk directeur van Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit

Om een beeld te krijgen van wie jij bent. Zou je iets over jezelf willen delen / functie? 

Ik woon alweer ruim 20 jaar met veel genoegen in Amsterdam. In het dagelijks, werkend leven ben ik wetenschappelijk directeur van Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit.

Wat doet Movisie en hoe gaan jullie te werk? Waar zijn jullie momenteel mee bezig? 

Movisie is het landelijk kennisinstituut in het sociaal domein. In zijn algemeenheid gezegd ontwikkelen we samen met de praktijk kennis over wat echt goed werkt bij de aanpak van sociale vraagstukken en bevorderen we de toepassing van die kennis. We doen dat alleen als we daarmee een duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare posities kunnen realiseren. Wij zijn met tal van kwesties die het dagelijks leven van mensen raken bezig: participatie, eenzaamheid, burgerinitiatieven, huiselijk geweld, armoede. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

Wat heeft jou getriggerd/aangetrokken om met ervaringsdeskundigheid bezig te zijn?

De reden dat ik me met ervaringsdeskundigheid ben gaan bezighouden is dat heel veel mensen te maken hebben met armoede en schulden en dat we er als samenleving niet goed in slagen daar wat aan te doen. Dat heeft te maken met de hoge kosten van bijvoorbeeld wonen en energie en de lage uitkeringen. Maar ook speelt een rol dat we de organisatie van de zorg en ondersteuning erg ingewikkeld hebben gemaakt. De inzet van ervaringsdeskundigen is een vernieuwende werkwijze die mij zeer aanspreekt. Ervaringsdeskundigen hebben zelf te maken gehad met een bepaalde problematiek en kunnen vanuit hun eigen ervaringskennis een waardevolle bijdrage leveren aan meer duurzame oplossingen. Voor mensen zelf en ook door te bevorderen dat het aanbod, de systeemwereld beter aansluit op wat mensen nodig hebben. Het is ook een vorm van emancipatie, waarbij de stem van mensen met ervaringskennis belangrijker wordt.

Hoe belangrijk vinden jullie de inzet van ervaringsdeskundigheid? 

Voor een effectieve en duurzame aanpak van sociale vraagstukken is het belangrijk om niet alleen gebruik te maken van wetenschappelijke kennis en van de kennis van professionals, maar ook van ervaringskennis. Ervaringsdeskundigen zijn in staat om die kennisbron in te brengen. Ik ben zelf wetenschapper en hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, maar ik denk dat de stem van mensen zelf, de ervaringskennis in de afgelopen decennia vaak te weinig serieus is genomen. Kijk bijvoorbeeld naar de kinderopvangtoeslagaffaire, waar mensen jarenlang onmachtig waren om zich tegen het falende systeem te weren. Juist ervaringsdeskundigen kunnen een stevige rol vervullen in het versterken van de stem van mensen in kwetsbare posities en een brugfunctie vervullen tussen de leefwereld en de systeemwereld.

Wat heb je zoal onderzocht op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

Ik doe onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoewel veel mensen ervan overtuigd zijn dat ervaringsdeskundigen echt wat toe te voegen hebben, is er nog betrekkelijk weinig onderzoek dat dit onderbouwt. Dat betekent dat we te weinig weten over wanneer en op welke manier het zinvol is om ervaringsdeskundigen te betrekken bij zorg en ondersteuning van mensen. En over wat dat die mensen oplevert – in aanvulling op de opbrengst van wat reguliere hulpverleners doen.

Een andere onderzoekslijn gaat over de manier waarop ervaringsdeskundigheid goed tot zijn recht kan komen in organisaties. Het is immers een innovatieve werkwijze en ‘gewoon lekker aan de slag gaan’ is risicovol. Het is nodig om duidelijkheid te hebben over wat van de ervaringsdeskundigen wordt verwacht en hoe zich dat verhoudt tot de rol van reguliere professionals. Anders moeten de ervaringsdeskundigen hun eigen waarde gaan bewijzen en lopen zij aan tegen weerstanden en vaste patronen in organisaties. Dat is vragen om moeilijkheden, waardoor uiteindelijk ook de cliënten toch niet beter worden geholpen.

Heb jij een ideaal beeld over waar het heen zou moeten gaan m.b.t. de inzet van ervaringsdeskundigen?

Ik denk dat je dat niet zo in zijn algemeenheid kan zeggen. Ervaringsdeskundigen kunnen op tal van terreinen en in verschillende rollen actief zijn. In de ggz is de context bijvoorbeeld heel anders dan bijvoorbeeld op het gebied van armoede en schulden. Ervaringsdeskundigen zijn soms als vrijwilliger actief en soms in loondienst of als zzp-er. Ze vervullen rollen in de zorg en ondersteuning, in het beleid, in het onderwijs en in het onderzoek. In zijn algemeenheid kan je wel stellen dat overal versterking van de inbreng van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is. Het is niet voor niks dat in het regeerakkoord de term ‘de menselijke maat’ veel voorkomt. Affaires zoals die rond de kinderopvangtoeslag hebben (weliswaar na hele lange tijd) de ogen geopend voor het falen van dit beleid, waar de menselijkheid uit beeld was geraakt.

Kun je iets zeggen over waar we nu staan in Amsterdam met het inzetten van ervaringsdeskundigen? Wordt er veel gebruik van gemaakt? Worden ze naar jouw idee op een effectieve manier ingezet? Worden ze gelijkwaardig behandeld? Ook financieel?

Ook hiervoor geldt dat je dat niet in zijn algemeenheid kan zeggen. In de ggz wordt bijvoorbeeld al langer gewerkt met ervaringsdeskundigen. Daar zie je soms dat ze dreigen te worden ingekapseld in de organisaties en hun unieke rol dreigen te verliezen. In de buurtteamorganisaties is de situatie heel divers. De gemeente heeft in november 2021 besloten dat in alle buurtteams ook ervaringsdeskundigen moeten werken. Voor sommige buurtteams is dat niet zo nieuw, maar voor andere wel. Het zou ook moeten gaan om ‘geschoolde’ ervaringsdeskundigen, maar die zijn er nog onvoldoende. Als je tenminste uitgaat van meer dan een enkele cursus.

Wat zijn de struikel punten op dit moment om tot een volwaardige en gelijkwaardige inzet te komen?

Ik denk dat het een risico is om maar ‘gewoon aan de slag’ te gaan. We weten dat er vaak in organisaties ook weerstand is tegen de introductie van ervaringsdeskundigen. Als er geen aandacht is voor het draagvlak in de organisatie, het verhelderen van de rollen en het realiseren van een goede positie voor de ervaringsdeskundigen, is dat vragen om moeilijkheden. De ervaringsdeskundige moet dan maar bewijzen wat hij of zij waard is. Het gaat niet alleen om het zomaar toevoegen van een nieuw type professional. Het gaan werken met ervaringsdeskundigen zal vaak ook gevolgen hebben voor de collega’s en de organisatie. Daarvoor is een open, lerende houding nodig.

Heb je nog dingen op je lijstje staan die je in dit kader (om tot een volwassen inzet van ervaringsdeskundigen te komen) zou willen onderzoeken? Wat kan bijdragen in die volwassenwording? Die mogelijk richting kan geven.

Ik denk dat het kan helpen als organisaties een ‘scan’ maken van hoe de situatie bij hen is. Is duidelijk wat wordt verstaan onder ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Hoe gaan de huidige medewerkers vrijwilligers om met eigen ervaringen en ervaringskennis in hun werk? Welke beelden zijn er over ervaringsdeskundigen en hun mogelijke meerwaarde? Hoe kan er ruimte worden gemaakt voor deze innovatie? Wat is er nodig om het gaan werken met ervaringsdeskundigen tot een succes te maken? En (last but not least) wat zijn de behoeften van de mensen waarvoor de organisatie werkt, waar ervaringsdeskundigen mogelijk beter op kunnen inspelen dan de huidige professionals? Op basis van zo’n scan kan een plan worden gemaakt over het gaan werken met ervaringsdeskundigen en kan worden gevolgd waar het goed gaat, waar niet en waar extra aandacht nodig is.

Interview met Bram Vreeswijk over de nieuwe ANE kring “Nieuw Werk”

Bram Vreeswijk heeft onlangs de ANE kring “Nieuw Werk” opgericht. Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter deze nieuwe kring en spraken met hem. Lees hieronder zijn verhaal.

Waarom heet deze nieuwe ANE kring “Nieuw Werk”?

Dertig jaar geleden bestond het beroep van ervaringsdeskundige nog niet. Nu wel. Door een veranderend bewustzijn, door anders tegen dingen aan te kijken kunnen nieuwe werkwijzen en nieuwe beroepen ontstaan.

Is het nodig dat er nieuwe werkwijzen en nieuwe beroepen komen?

Uitwassen als de toeslagenaffaire laten zien dat het in bestaande professionele systemen nu soms heel erg mis gaat. Mensen worden in een positie gebracht die hen machteloos maakt. Dit heeft tot financiële schade geleid bij de slachtoffers. Maar ook tot lijden in hun persoonlijk leven. Het is niet vreemd als mensen onder dergelijke omstandigheden een depressie ontwikkelen.

Een ander voorbeeld. In het sociale domein biedt men bepaalde mensen ‘dagbesteding’ aan. Ik ben zowel tegen dit woord als tegen deze manier van denken. Het zet mensen aan de kant. Alsof zij niet in staat zijn iets waardevols aan de samenleving bij te dragen. Alsof zij niet zouden kunnen werken. Het wordt tijd om hier anders naar te gaan kijken.

Als ik je goed hoor zeg je dat de huidige ‘systemen’ mensen tot slachtoffer maken, passief maken. Soms zelfs depressief. En dat je enerzijds mensen wilt helpen zelf actiever en handelingsvaardiger te worden en anderzijds samen ook de passief makende huidige ‘systemen’ wilt aanpakken?

Met het Herstel-Lab dat ik opgericht heb bij SCIP / De Regenboog Groep, richt ik me op activiteit en handelingsvermogen. Ik ben daarbij geïnspireerd geraakt door de filosoof Baruch de Spinoza uit de 17e eeuw. In de ‘Ethica’ beschreef Spinoza somberheid, melancholie, wanen, vraatzucht en andere verschijnselen die we nu ‘psychische problemen’ noemen als vormen van passiviteit. Activiteit daarentegen is de manier om een gelukkig leven te leiden! Het gaat erom een uitweg te vinden uit de psychische problemen die je ervaart. Dit heeft te maken met hoe je om gaat met je eigen emoties, maar ook met samenwerking en kansen. Je kunt door therapie van alles leren over jezelf, maar als je geen geld hebt, geen werk en geen netwerk kun je nog steeds heel weinig. Het is van belang je handelingsvermogen te vergrootten en daarvoor zijn samenwerkingen, organisatie en organisaties nodig.

In een interview zei de bekende Amsterdamse ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman het mooi: “Doordat ik in actie ben gekomen ben ik mijzelf eigenwaarde gaan toekennen.”  Bekijk hier of hieronder het inspirerende interview met Edo:

Interview met Edo Paardekooper Overman over o.a. herstel en eigenwaarde

Wat is de relatie tussen nieuwe vormen van werk en het gebruik van ervaringskennis?

Stel dat de belastingdienst een groep van honderd toeslagenaffaireslachtoffers in zou huren om samen met bestaande medewerkers werkwijzen te ontwikkelen die potentiële slachtoffers van de belastingdienst niet buiten spel zouden zetten. Ik geloof dat dit tot werkelijk veranderingen zou leiden. Zij zouden dan daadwerkelijk gebruik maken van ervaringskennis. Niet door ‘input’ te vragen voor een onderzoek maar door te gaan samenwerken. Nu kiezen ze ervoor het op een traditionele manier op te lossen, met commissies en onderzoeken. They keep doing the same thing and expect different results.


Bram kwam in aanraking met het boek “Ethica” van de filosoof Spinoza (1632-1677). Hierin onderzocht Spinoza hoe je gelukkig kon worden/zijn. Kern: wees actief. Fysiek en mentaal. Passiviteit gaat samen met gevoelens van ongeluk. “Realiseer je eigen natuur”. Oftewel worden wie je eigenlijk bent. Als je moe bent en gaat slapen dan is dat volgens Spinoza een vorm van activiteit. Een slaaf die hard werkt voor zijn meester is passief want die realiseert niet zijn eigen natuur. Als je verslaafd bent ben je passief want je bent niet actief naar je natuur. Het heeft met afhankelijkheid te maken. Je wilt niet afhankelijk zijn van andere mensen, middelen of je eigen emoties.    De belangrijkste manier om je handelingsvermogen te vergroten is samenwerkingen aan te gaan. Samenwerkingen waarbinnen je je eigen natuur kunt realiseren.

Hoe zie je de nieuwe kring voor je?

Er zijn heel veel ervaringsdeskundigen in Amsterdam die flinke stappen in hun persoonlijk herstel hebben gezet, en vaak ook al cursussen of een opleiding gedaan hebben. Zij willen meer, en het liefst betaald werk. Maar ze staan buiten de systemen die werk creëren. Ze wachten tot er ergens een vacature voor een ervaringsdeskundige verschijnt.

Wat ik wil vormen is een groep die verbindingen aangaat met professionals binnen bestaande organisaties, om samen te kijken wat nodig is, en welke rol ervaringsdeskundigen hierin kunnen spelen. Nu wordt er van ervaringsdeskundigen vaak ‘input’ gevraagd, maar ik geloof dat we naar samenwerking toe moeten. Er zijn inmiddels ook veel reguliere professionals die in de kracht van ervaringskennis geloven. Mijn ideaal zou zijn om een gevarieerde groep te vormen. Denk aan professionele- en potentiële ervaringsdeskundigen, ambtenaren, hulpverleners, beleidsmakers etc. Iedere organisatie loopt tegen situaties op die wringen. Waar mensen voelen dat dit eigenlijk anders zou moeten. Dit ‘voelen’ heeft voor mij alles te maken met ervaringskennis. In een dergelijke groep zouden mensen vanuit hun specifieke werkervaringen met ideeën kunnen komen. In die zin zie ik verbindingen met de ANE kringen ‘Werk en Stage’ en ‘Buurtteams en Bondgenoten’. Ervaringsdeskundigen in buurtteams lopen soms nog enorm tegen systemen op. In positieve zin is dit een kans om opnieuw naar die systemen te kijken.

Stiekem hoop ik dat de werkgroep ‘Nieuw Werk’ ook zelf producten kan ontwikkelen met betrekking tot verandering. Nu zijn er veel professionele veranderaars die als coaches, organisatie adviseurs en dergelijke intervisie en veranderingstrajecten aanbieden aan organisaties en bedrijven. Dit kunnen wij als ervaringsdeskundigen ook gaan doen! Zelf heb ik de afgelopen maanden de cursus ‘Realiseer je eigen natuur’ omgezet in een format voor sociale coöperaties. Dit was ontzettend leuk om te doen, en ik geloof (we moeten dit nog evalueren) dat het voor de betrokken organisaties zinvol was.

Hoe zie je de kansen dat jullie ook daadwerkelijk nieuw werk creëren?

Ik ben positief. Ervaringsdeskundigheid leeft. Bijna elke organisatie beseft dat ze iets met ervaringsdeskundigheid moeten. En in het positieve geval willen. De huidige systemen knellen en er komen met regelmaat voorbeelden naar buiten van wat goed mis gaat. Zoals in de toeslagenaffaire. Maar je ziet ook dat reguliere professionals zich beklemd voelen in hun werk en in een burn-out belanden. Mensen willen het na een burn-out vaak over een andere boeg gooien. Meer in contact zijn met hun gevoel, en wat ze echt belangrijk vinden. Dit heeft voor mij ook te maken met het benutten van hun ervaringskennis.

Waar komt jouw energie en “actief” zijn vandaan?

Toen ik nog dronk is mijn leven een periode volledig gestagneerd geraakt. Contact met lotgenoten in zelfhulpgroepen heeft me hier uitgehaald. Ik hoorde verhalen van anderen en deelde over mijzelf. Zo leerde ik ook over mijzelf. Ik heb op allerlei goede scholen en universiteiten gezeten, maar in mijn beleving heb ik in het eerste half jaar van mijn herstel van nuchtere alcoholisten meer geleerd dan van al die professoren en leraren. Niet leren uit boeken, maar samen onderzoek doen op grond van concrete ervaringen. Dat is sindsdien het vertrekpunt geworden voor de projecten die ik doe. Al lees ik ook nog boeken hoor. Van Spinoza bijvoorbeeld.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je ook meedoen in de kring “Nieuw Werk”?

Mail of bel Bram Vreeswijk: E-mail: bramvre@gmail.com, Mobiel: 06-81033723

De kring “Nieuw Werk” is onderdeel van het Herstel-Lab dat Bram een aantal jaren gelden oprichtte bij Scip, onderdeel van De Regenboog Groep. Het Herstel-Lab helpt ondermeer in je herstel en om actiever te worden en daarmee het leven meer naar jouw hand te zetten. Lees hier een interview met Bram over het Herstel-Lab dat hij heeft opgericht. Of bekijk de website van het Herstel-Lab: https://ervaringswijzer.nl/wat-we-doen/herstel-lab/

Vacature Trainee Raad van Toezicht

Onervaren en leergierige toezichthouder met potentie. Ervaringsdeskundig en/of deskundig op het gebied van begeleiding van de meest kwetsbare mensen met psychische problematiek.

De organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO), beschermd wonen en ambulante begeleiding met de Situationele begeleidingsmethodiek.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen.

De organisatie is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Zoals alle organisaties in het sociaal domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en periodieke (lokale) beleidswijzigingen waardoor kwaliteit en bedrijfsvoering onder druk staan. De organisatie zet goede stappen onder een relatief nieuwe bestuurder en directieteam. Tegelijk blijven het uitdagende tijden die permanent vragen om beweging en vernieuwing. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein en hoe als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening steeds verbetert.

LIMOR heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, Aart van Walstijn. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. Gezamenlijk vormen zij de directie.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad participeren in de selectieprocedure.

De Raad van Toezicht van LIMOR telt per april 2022 de volgende 5 leden: Nyncke Bouma (voorzitter RvT), Aukina de Bruin (commissie kwaliteit en veiligheid), Herbert van Petersen (commissie kwaliteit en veiligheid), Jan Telgen (auditcommissie) en Ton de Rond (auditcommissie).

De huidige raad van toezicht kenmerkt zich door integere, deskundige en analytische leden met veel bevlogenheid voor LIMOR en haar betekenisvolle maatschappelijke rol. Het RvT team vertegenwoordigt een mooie combinatie van leden die vrij recent zijn toegetreden en leden die al langer bij LIMOR betrokken zijn. De samenwerking tussen de RvT en de bestuurder is open, betrokken en constructief.

LIMOR is een lerende organisatie en ook de RvT wil blijven leren en ontwikkelen. In dit licht wil de RvT gelegenheid bieden aan een trainee om enerzijds zich het vak van toezichthouden eigen te maken en anderzijds ook de RvT te spiegelen vanuit de specifieke kennis en ervaring van de trainee, die gezocht wordt in de inhoudelijke kennis van de problematiek van de cliénten.

Documentatie over LIMOR en de RvT is te vinden op https://www.limor.nl/folders-publicatie

De functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het proces van besturen en op de algemene gang van zaken binnen LIMOR. De RvT is een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. Daarnaast treedt de RvT op als werkgever van het bestuur. LIMOR volgt de Governancecode Zorg. Momenteel herformuleert de RvT haar visie op toezicht.

Als trainee draai je volledig mee met de Raad van Toezicht. Je neemt deel aan alle RvT- en commissievergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten waar de RvT bij aanwezig is, zoals themabijeenkomsten. Je bereidt je terdege voor en brengt je vragen en opmerkingen in vanuit jouw expertise, ervaring en perceptie. Je zal als trainee met beide commissies (eerst een periode de ene commissie en vervolgens de andere) meedraaien zodat je ook het commissiewerk vanuit beide kanten leert kennen en ook daar je input kan leveren. Een van de leden van de Raad van Toezicht zal je vaste contactpersoon zijn die je wegwijs maakt en als vraagbaak voor je kan dienen.

Je zal voor jezelf en in samenspraak met de RvT en de Bestuurder een opdracht formuleren waarmee je aan de slag gaat. Het ligt voor de hand dat de opdracht in lijn is met de expertise die je komt brengen.

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken en integere trainee die expertise met zich meebrengt op het gebied van het primair proces van LIMOR en/of ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid. Je brengt een vernieuwende en verfrissende kijk en je kan de stem van client en medewerker in de Raad overbrengen. Je bent in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Je bent nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je graag deze rol eigen maken. Je stelt je daarbij lerend en open op. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leerplek binnen een deskundige en open Raad van Toezicht waar je naast leren de ruimte krijgt om direct toe te voegen. Als Trainee RvT bij LIMOR kan je mede het verschil maken voor de cliënten en medewerkers van LIMOR. Daarnaast biedt LIMOR een opleiding bij de NVTZ aan voor beginnende toezichthouders. Het traineeship is voor de duur van een jaar en kan met nog eens een jaar verlengd worden indien door beide partijen gewenst.

Reactie en informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 13 maart as via het reactieformulier in deze link: https://www.voor.nl/vacatures/927/trainee-raad-van-toezicht.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Google Meet. De live gesprekken met VOOR vinden plaats op 16 maart 2022 en de selectiegesprekken bij LIMOR vinden plaats op 22 maart 2022. De eerste vergadering waar je aan zou kunnen deelnemen vindt digitaal plaats op 29 maart van 18.30 – 21.00 uur.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).

Drieluik “de doula’s, ervaringskennis en nieuw werk”

Het Psychiatrie Café, het Herstel-Lab, de Vrijwilligers Academie en het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) organiseren naar aanleiding van de krachtige emotionele film “Doula’s van de stad” een drieluik over: de doula’s, ervaringskennis en nieuw werk.

Foto Robin Haurissa

“De doula’s zijn Amsterdamse vrouwen. Zij zijn een vrouwelijke economie. Die in de haarvaten van de wijken zitten. Die moeders ondersteunen met opvoedkundige problemen met hun kinderen. Die eenzame overledenen ritueel wassen. Die jonge jongens op straat leren boksen om hun agressie een andere kant op te werpen. Die taallessen geven. Die huiselijk geweld achter de voordeur vermoeden. Die criminaliteit weten te keren door moeders in het centrum te stellen.”

– Adelheid Roosen in het tv-programma Mondo naar aanleiding van de mede door haar gemaakte film “Doula’s in de stad”

 1. Online vertoning van de film ‘Doula’s van de stad’ + nagesprek

Woensdag 23 februari 19.00-21.30 (entree vanaf 18.45)

Na de film gaat Bram Vreeswijk (oprichter van het Herstel-Lab) in gesprek met doula Diana en iedereen die aanwezig is over het werk van de doula’s en een nieuwe economie waarin er geld is voor dat wat we van waarde vinden.

Presentatie: Dini Glas.

De film (entree vanaf 18.45) is wo 23 februari te zien via de zoomlink van het Psychiatrie Café. Klik hier voor de zoomlink.   

 1. ANE College Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen

Dinsdag 15 maart 15.00-17.00

De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen.

Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen?

In het ANE college ‘Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen’ nodigt ervaringsdeskundige en actiefilosoof Bram Vreeswijk je uit om hier over mee te denken. Betaald werk is geen natuurverschijnsel. Het is iets dat door mensen – die posities hebben binnen organisaties en bedrijven – wordt bedacht. Om allerlei redenen lijken deze mensen verkeerd te denken. Organisaties, bedrijven en onze economie als geheel veroorzaken enorme inkomens ongelijkheid, een veel te grootte financiële sector, klimaatopwarming en vervuiling.

Geïnspireerd door onder meer de filosoof Alfred North Whitehead en de film ‘De doula’s van de stad’ zal Bram stellen dat de oplossing ligt in ervaringskennis. De kunst is om vanuit ervaringskennis opnieuw naar werk en geld te leren kijken. De oplossing ligt bij ons!

Dit college is de aftrap van de kring: Nieuw Werk bij ANE. Deze kring is zowel bedoeld voor ervaringsdeskundigen als voor niet-ervaringsdeskundigen die staan voor een sociaal en inclusief Amsterdam. Met deze kring willen we concrete  stappen gaan zitten richting de realisering van nieuw werk voor ervaringsdeskundigen in de Stad.

Presentatie: Dini Glas.

Inschrijven

 1. Masterclass Recht doen aan de kennis van de doula’s

Dinsdag 12 april 15.00-17.30

Aan de hand van fragmenten uit de film ‘Doula’s van de stad’ gaan Jaap Vriend en Renate Schepen met jullie in gesprek over kwetsbaarheid, zorgzaamheid en solidariteit. Wat kan kunnen formele instanties leren van de informele feminiene economie? En hoe wordt Amsterdam een stad waar er voor iedereen wordt gezorgd?

Inschrijven

VACATURE: TEAMLID MEETELLEN AMSTERDAM

Meetellen Amsterdam groeit! Om ons fijne team te versterken zijn we op zoek naar een nieuw gemotiveerd teamlid met ervaringskennis die Meetellen Amsterdam op vrijwillige basis een booster komt geven. 

Meetellen gelooft heilig in de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderzoek. Ons team zet haar ervaringen vol enthousiasme in om via het doen van onderzoek erachter te komen wat er nou écht leeft in de stad.

Ons team bestaat uit professionele onderzoekers en ervaringsdeskundige onderzoekstalenten. Samen voeren we onderzoeken uit waarbij thema’s als zorg, werk, opvang en ondersteuning een hoofdrol spelen. Jouw ervaring en deskundigheid nemen we daarin graag mee. Onderzoekservaring is hiervoor niet per sé nodig. Interesse in onderzoek doen en jouw enthousiasme daarvoor wel!

WAT GA JE DOEN ALS TEAMLID? 

Binnen Meetellen werken we nauw samen. Alleen het bijwonen van het wekelijkse teamoverleg staat vast. Jij geeft aan welke taken jou verder het meeste aanspreken. 

Je kunt daarbij denken aan:

 • Het ontwikkelen van passende vragen en vragenlijsten voor Amsterdammers
 • Op locatie interviewen (of nu door corona vaak online)
 • Het werven van nieuwe panelleden
 • Het schrijven van verhalen voor nieuwsbrief en de website
 • Het (leren) presenteren van de uitkomsten van de onderzoeken aan opdrachtgevers
 • Het signaleren van belangrijke onderzoeksonderwerpen in de stad
 • Het inspireren van andere onderzoekers of professionals in het inzetten van ervaringskennis in onderzoek

WAT BIEDT MEETELLEN JOU?

 • De kans om in een enthousiast team mee te werken aan diverse onderzoeksopdrachten
 • Werkzaamheden voor minimaal twee dagdelen per week
 • Diverse trainingen gericht op alle aspecten van onderzoek doen
 • Een goed georganiseerde werkplek
 • Een plek om onderzoeksvaardigheden op- en uit te bouwen
 • Begeleiding en ondersteuning bij jouw werk op maat (alleen waar nodig en gewenst)
 • Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding
 • Gemotiveerde en enthousiaste collega’s en een fijne werksfeer!

VOEL JE JE GEROEPEN? 

Stuur dan een bondige (dus korte!) motivatie van max een half A4 en eventueel je CV naar amsterdam@meetellen.nl waarin jij uitlegt waarom jij geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken als ervaringsdeskundig onderzoeksmedewerker. Stuur ook je telefoonnummer mee. Anna neemt dan telefonisch contact met je op. Bij een wederzijdse klik nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking. Reageren kan tot en met 27 maart. We zien je reactie graag tegemoet!

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: amsterdam@meetellen.nl

Verslag bijeenkomst “Samenspel in de stad”

Op dinsdag 8 februari organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) onder leiding van Reinier Schippers en Jaap Kemkes een online bijeenkomst over ervaringsdeskundigheid in de buurtteams van Amsterdam. De bedoeling van deze bijeenkomst was het gesprek te voeren over “ervaringen met het werken van ervaringsdeskundigen in de buurtteams”. De groep van vijfendertig mensen die de bijeenkomst bijwoonde bestond uit ervaringsdeskundigen en andere professionals werkzaam in de buurtteams, teamleiders en managers van de buurtteams, bondgenoten uit partnerorganisaties en beleidsambtenaren van de gemeente.

Aansluiten bij de leefwereld van de Amsterdammer met behulp van ervaringsdeskundigen

De organisatoren begonnen de bijeenkomst met het benadrukken van het belang van Ervaringsdeskundigen voor de aansluiting bij de leefwereld van de Amsterdammer. Daarna legden zij de opdracht die de gemeente aan het ANE heeft gegeven nog eens uit. Vrij vertaald: Versterk de ervaringsdeskundigen in de buurtteams!  

Uitwisseling over drie thema’s die spelen rond ervaringsdeskundigen in de buurtteams

Vervolgens werd in drie groepen gediscussieerd. Elke groep kreeg een van onderstaande vragen:

 1. Hoe implementeren we ervaringsdeskundigheid in de Buurtteamorganisatie(s)? Hoe werken we samen in de stad aan een gedeelde visie?
 2. Wat zijn de stedelijke randvoorwaarden bij het (door)ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in de buurtteamorganisaties?
 3. Wat is er nodig om het ‘Tandem Ontwikkel Traject’ verder van de grond te krijgen?

Jaap en Reinier bespraken de opbrengst van de uitwisseling in de groepen daarna centraal. Lees hier meer over wat er in de groepen besproken werd. Bekijk hier de presentatie.

Advies aan de gemeente

In de kring bondgenoten-buurtteams hebben ervaringsdeskundigen in het afgelopen jaar hun ervaringen gedeeld. Deze zijn samengevoegd met een eerder advies dat ANE heeft opgesteld over de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams. Een aantal direct betrokkenen heeft op het eerste concept een reactie gegeven. Inzichten uit deze koplopersbijeenkomst zullen ook worden verwerkt. Iedereen die op dit moment nog op- en aanmerkingen heeft wordt gevraagd deze te delen via cooperatieane@gmail.com.

Vernieuwde advies aan de gemeente (februari 2022).

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een verbindend netwerk. Iedereen die als ervaringsdeskundige of als bondgenoot kennis en ervaringen wil delen, en daarmee inzichten inbrengt en ophaalt is welkom. Kom erbij! Doe mee met de kring bondgenoten-buurtteams van ANE. Aanmelding kan via cooperatieane@gmail.com of reinschip@hotmail.com.

2 februari informatiebijeenkomst opleiding tot ervaringsdeskundige Howie the Harp

Op 2 februari organiseert HVO-Querido een informatiebijeenkomst voor de opleiding Howie the Harp in Amsterdam. Deze start op 4 maart. Howie the Harp is een opleiding voor mensen met eigen ervaring op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg.

Howie the Harp-student Machiel: “Tijdens de opleiding Howie the Harp merkte ik dat het me steeds beter lukte om humor te gebruiken in presentaties. De toepassing van humor in je werk als ervaringsdeskundige is volgens mij een van de beste indicatoren van hoever je bent in je herstel.” Lees op de website van Howie the Harp nog meer over de ervaringen van Machiel,  https://hvoquerido.nl/de-band-met-mijn-dochter-is-nu-sterker/?fbclid=IwAR2wstjRKGLe-OIH7sjxzWS5Dqm10bTdAv2yjOvLqiRjmcT1bK9r65TOZyQ

Meer info: https://howietheharp.nl/nieuws/2-februari-informatiebijeenkomst-howie-the-harp-amsterdam

Skip to content