Coöperatie ANE

Sinds 2021 is de zeggenschap over het ANE veranderd. Het initiatief en ontstaan werd georganiseerd vanuit de gemeente, met hulp van ervaringsdeskundig kwartiermakers. Om de onafhankelijkheid en ervaringsdeskundigheid van het ANE te borgen, is ervoor gekozen om de organisatie van het netwerk onder te brengen in een coöperatie.

Wat doet de coöperatie ANE?

De Coöperatie ANE neemt het organiseren van het ANE netwerk – in samenwerking met de gemeente Amsterdam – over. Daarnaast ontwikkelen we ANE als sociale coöperatie, waar leden door actief bij te dragen aan de positie en inzet van ervaringskennis en -deskundigheid in Amsterdam, ook zichzelf kunnen ontwikkelen of inzetten als ondernemer of anderszins.

1. Netwerk organiseren

De coöperatie faciliteert het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis. Iedereen die zich als bondgenoot van ervaringskennis vrijwillig en op persoonlijke titel wil inzetten, kan in het netwerk net zoals nu vrijblijvend meedoen aan de activiteiten of in een kring. Dat zijn nu bijna 500 mensen. We zorgen voor colleges, ontmoeting, netwerkbijeenkomsten en conferenties, zoals altijd.

Verschil met voorheen is dat de zeggenschap nu bij de leden van de coöperatie ligt. Dus niet de gemeente bepaalt op welke thema’s we een kring vormen. De ledenraad van de coöperatie besluit of er een nieuwe kring gevormd kan worden, en wat het doel is van de kring. Dat doet de ledenraad natuurlijk wel in overleg met de gemeente.

2. Ontwikkelen

De gemeente of andere organisaties vragen soms aan het ANE om extra inzet of hulp. Een voorbeeld is het bijdragen aan de ontwikkeling van de buurtteams en ervaringsdeskundigen daarin. In 2020 heeft ANE de ervaringsdeskundigen in de Verbondsteams ondersteund en vanuit de praktijkervaring geadviseerd.

Ook voor 2021 zijn er verzoeken gedaan. Bijvoorbeeld voor stedelijke intervisie en het samen met bondgenoten doorontwikkelen van de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams, ouder-kindteams of de basistraining voor de buurteams.
Naar aanleiding van deze verzoeken zal de coöperatie ANE ervoor zorgen dat de leden een opdracht gezamenlijk aannemen en samen met bondgenoten uitvoeren, op basis van de verschillende expertise.

Coöperatie Amsterdams Netwerk Ervaringskennis u.a.

Iedereen die meedoet aan het ANE is bondgenoot. In kringen heb je invloed op de inhoud en ontwikkel je mee op inhoud. Daarnaast kunnen actieve ervaringsdeskundigen en andere bondgenoten kunnen lid worden van de coöperatie ANE. Als lid van de coöperatie doe je mee als actieve medewerker in de coöperatie ANE.

In de statuten is de zeggenschap geregeld. De ledenraad wordt gekozen uit de leden. De ledenraad neemt besluiten. Uit de ledenraad worden een keer in de drie jaar de bestuursleden gekozen. Bestuursleden zorgen voor vertegenwoordiging van coöperatie en bereiden besluiten die door de ledenraad genomen worden voor.

Lid worden van de coöperatie?


Als lid van de coöperatie doe je meer. Je ondertekent de ledenovereenkomt en verbindt je je aan de doelstelling, activiteiten en daarbij behorende verantwoordelijkheden en taken in de coöperatie ANE. Je bent actief vrijwilliger in het netwerk en de coöperatie.
Daarnaast ben je beschikbaar om aanvullende werkzaamheden op te pakken. Dat kan betaald, onbetaald of met een andere vorm van vergoeding. Dit alles is vastgelegd in de ledenovereenkomst.

Ambtenaren worden geen lid van de coöperatie, gezien hun eigen opdrachten vanuit de gemeente. Zij zijn als bondgenoot van harte welkom om mee te doen in het netwerk.

De ledenraad besluit of iemand lid kan worden. Als lid kun je je beschikbaar stellen voor verkiezingen – indien er meer dan 12 leden zijn – voor de ledenraad. De leden in de ledenraad zien toe op uitvoering taken en vervullen actieve rol in de organisatie van de coöperatie.

De Ledenraad bestaat op dit moment uit 6 mensen, waaronder 3 bestuursleden:

  • bestuursleden: Marcella van Vloten, Reinier Schippers, Esmeralda van der Naaten
  • leden: Astrid Philips, Dini Glas, Odette Hensen.

Meer informatie? Neem contact op via cooperatieane@gmail.com

Skip to content