Aanbestedingen voor de onderdelen Aanvullende individuele ondersteuning, Dagbesteding, Hulp bij het huishouden en MOBW door de gemeente ingetrokken

Nieuwe procedure voor contractering aanvullende ondersteuning Wmo en MOBWDe gemeenteAmsterdamheeft 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsproceduresvan de aanvullende ondersteuning Wmo en Maatschappelijke OpvangBeschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder, deels in te trekken en een nieuwe procedure te gaan organiseren. AchtergrondOp 18 november 2020 zijn er in beide Wmo-aanbestedingen voorlopige gunningsbesluiten genomen. De volgende Wmo-voorzieningen vallen hieronder: Aanvullende individuele ondersteuning (nu: Ambulante Ondersteuning), Hulp bij Huishouden, Dagbesteding, MOBW, Logeeropvang en Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld. De opdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de transitie van het sociaal stelsel. Deze transitie moet leiden tot een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning.Er zijn zes kort gedingen aangespannen bij aanvullende ondersteuning Wmo. De voornaamste klacht gaat over de onduidelijkheid van de verdelingssystematiek van de cliëntplekken.Gebleken is dat dit aspect onvoldoende was uitgewerkt in de aanbestedingsstukken.Vanwege dit gebrek is besloten de aanbesteding in te trekkenvoor de onderdelen: Hulp bij Huishouden, Dagbestedingen Aanvullende individuele ondersteuning. Omdatin de aanbestedingsprocedure voor de MOBW dezelfde verdelingssystematiek is gehanteerd, is dezeook ingetrokken. Wat betekent dit voor zorgcontinuïteit aan Amsterdammers?De huidigeoverbruggingsovereenkomsten aanvullende ondersteuning Wmo en MOBW met de huidige zorgaanbieders worden verlengd zodat de zorg en ondersteuning aan cliënten kan worden voortgezet. Deze overeenkomsten waren al afgesloten vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2021 en verlengt de gemeente tot een nieuwe procedure is afgerond. Logeeropvang en Huiselijk Geweld wel gegundVoor Logeeropvangen Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld zijn geen bezwaren ontvangen en om die reden is intrekking niet aan de orde. Er worden nieuwe contracten afgesloten met de gegunde zorgaanbieders per 1 april 2021. Consequenties voor het nieuwe stelsel en de buurtteamsVoorop staat dat de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Amsterdammers door gaat.De beslissing de aanbestedingen in te trekkenzal de beoogde transitie van het sociaal stelselin Amsterdam vertragen. Waarschijnlijk zal de opbouw van de buurtteams nu meer tijd kosten, maar de buurtteams starten zoals gepland op 1 april 2021 voor Amsterdammers die zich melden met een ondersteuningsvraag.Een deel van de huidigeAmbulante Ondersteuning gaat vanaf 1 april 2021 overnaar de buurtteams. Daar worden met huidige zorgaanbieders afsprakenover gemaakt.De gemeente vindt het belangrijk om een goede en betrouwbare opdrachtgever te zijn die staat voor gelijkheid en navolgbaarheid. Door op dit moment de aanbesteding in te trekken, biedt de gemeente direct duidelijkheid aan de inschrijvers. Ook bespaart het alle betrokkenen de tijd en middelen die een procedure in de rechtbank vergt.Meer informatie? Nadere informatie en de brief waarmee de leden van de gemeenteraad zijn geïnformeerd, is te vinden op: www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/inkooptraject-aanvullende-ondersteuning

Ga naar de inhoud