Stand van zaken vanuit de kringen

De diverse kringen van het ANE zijn volop in beweging, met fijne bijeenkomsten waar veel ervaringskennis wordt uitgewisseld. Tijdens onze volgende netwerkbijeenkomst, op 14 december, komen de ontwikkelingen binnen alle kringen volop aan bod. Hier alvast een voorproefje, met een aantal updates van de kartrekkers.

Kring Buurtteams Bondgenoten

De Kring Buurtteams Bondgenoten zit niet stil! Er wordt hard gewerkt door de deelnemers en er zijn vele activiteiten die de kring onderneemt. Zo is de kring nauw betrokken bij de ontwikkeling van het functieprofiel/ de rolbeschrijving voor de ervaringsdeskundige medewerkers. Ook mag het ervaringsdeskundige perspectief worden uitgedragen in verschillende werkgroepen.

Bij de ontwikkeling van de kenniswerkplaats Ervaringsdeskundigheid (onderdeel van de Amsterdamse Buurtteam Academie) wordt regelmatig met de kring gesproken. Dat is heel mooi, maar misschien ook goed om te weten: deze kring beperkt zich niet meer tot alleen de Buurtteams, maar ook de Ouder- en Kindteams (OKT’s) en iedereen die met de Amsterdamse Maatwerk Methode werkt, mag aansluiten bij een bijeenkomst. Zo werkt een aantal van onze deelnemers bij het OKT en mogen we ook daar steeds meer meepraten over de ontwikkelingen rond ervaringsdeskundigheid.

De kring Buurtteams Bondgenoten komt één keer per maand bij elkaar. Lees hier meer over deze kring.


Kring Armoede/ Bestaanszekerheid

Deze kring bestaat uit ongeveer tien leden en komt op regelmatig (ongeveer één maal per maand) bijeen. We agenderen en reageren. Zo komt een breed spectrum aan onderwerpen ter sprake dat een relatie heeft met de bestaanszekerheid van Amsterdammers. De afgelopen maanden hebben we gediscussieerd over de voorwaarden waarop we met Amsterdamse beleidsmakers zouden willen spreken over beleid en uitvoering. We zoeken graag mee naar de mogelijkheden die er binnen alle wettelijke en procedurele grenzen zijn. Maar stellen daarbij de vraag: Hoe dan? Het gaat hier om een wezenlijk andere aanpak en daarvoor is de inzet van ervaringskennis onmisbaar. 

De kring is van mening dat die discussie vooraf moet gaan aan een eventueel inhoudelijke bijdrage. Dat vraagt om een andere houding van de overheid. Op de werkvloer, het contactmoment van de burger met de ambtenaar, moet een bondgenootschap ontstaan. Het gaat daarbij om werkprocessen die meer ingericht worden vanuit samenwerking en onderling vertrouwen. Dan pas de inhoud: bestaanszekerheid mag niet ‘versmald’ worden tot inkomensgaranties. Op zich een logische beperking, want voor het gemeentelijk apparaat beter hanteerbaar, maar op onze agenda staat de hele leefwereld: Wonen, Werken, Zorg, Onderwijs, enz., enz… De (landelijke) ombudsman stelde deze week nog dat burgers onvoldoende bij de beleidsvorming betrokken zijn. Dat vergt iets meer dan de inspraak bij de totstandkoming van een beleidsstuk of van wetten, zoals de participatiewet. Het gaat erom in hoeverre we in staat zullen zijn dat bondgenootschap gestalte te geven. En hoe we het stadsbestuur daarvan zouden kunnen overtuigen.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft een onderzoeksprogramma opgezet om de bestaanszekerheid van bewoners van Amsterdam te onderzoeken langs verschillende dimensies, waaronder inkomen, werk, wonen en de betaalbaarheid van voorzieningen in de stad. ANE is uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Centraal staat de vraag naar de samenhang en cumulatie van zulke belemmeringen, en de vraag hoe de cumulatie van bestaansonzekerheid binnen generaties en over generaties heen doorbroken kan worden. Wij zullen deelnemen aan de ontwerpsessies: “Life-events” en “Instantiekapitaal”. Instantie-kapitaal wordt omschreven als ‘Is het niet té ingewikkeld geworden om te dealen met instanties’. En life-events hebben we allemaal wel ervaren.

Wij houden u op de hoogte. Lees hier meer over de Kring Armoede/Bestaanszekerheid.


Kring Onderzoek

Deze nieuwe kring kwam op 25 september 2023 voor het eerst bijeen. Thema van die bijeenkomst was ‘Participatief onderzoek: kansen en kwesties’.

In de kring is gesproken over verschillende aspecten van participatief onderzoek doen. We bedoelen met participatief onderzoek toch vooral het betrekken van mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigen van het begin tot het eind bij onderzoek, dus in het ontwerp, het proces en de uitvoering. Hiermee verandert soms de rol van de onderzoeker meer in die van een projectleider. Een onderzoeker heeft ook een brugfunctie tussen de mensen met ervaringskennis en de systeemwereld, die andere eisen stelt. Initiatieven als onderzoeksbureau Meetellen Amsterdam zijn daartoe opgericht, maar ontmoeten vaak weerstand wanneer onderzoek hierop ingericht wordt. Argumenten van te weinig tijd en geld spelen hierbij een rol. Daarmee ontmoeten we de dilemma’s van tijdsdruk, middelen en ‘open staan’ aan de opdrachtgevers kant. Te vaak nog wordt participatief onderzoek gediskwalificeerd. Het gaat om obstakels van weerstand en beeldvorming. 

De Kring Onderzoek wil hier graag verandering in aan brengen. Hoofdvraag is: op welke manier wordt ervaringskennis beter benut in onderzoek? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gaat om impact? Volgende keer (januari 2024) gaan we het hebben over de acties binnen dit nieuw te vormen netwerk. Iedereen denkt na over wie hij of zij mee kan/ wil nemen de volgende keer.

Meer weten over deze kring? Lees het hier.


Kring Nieuw Werk

De Kring Nieuw Werk heeft als doel (betaald) nieuw werk voor ervaringsdeskundigen te realiseren. In de afgelopen periode zijn in de kring goede gesprekken gevoerd over de waarde van werk (of het gebrek hieraan), economische waardering, en de eigenwaarde van ervaringsdeskundigen. Ook hebben wij gezamenlijk Wij Zijn God Niet van Myrrhe van Spronsen & Jim van Os over co-creatie in ecosystemen mentale gezondheid gelezen.

Geïnspireerd hierop zal het Herstel-Lab het komend halfjaar de Werkgroep Ervaringskennis & Co-creatie realiseren, gericht op (betaald) nieuw werk in het nog te vormen ‘ecosysteem mentale gezondheid’ in Amsterdam Zuidoost (Lekker in je vel!, Arkin).

Deelnemers van de Kring Nieuw Werk, ervaringsdeskundigen en andere professionals die met / vanuit ervaringskennis willen werken zijn welkom. Lees hier meer.

Ga naar de inhoud