Wie is wie

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is van de deelnemers. Wel is er een kerngroep van kartrekkers, zij nemen het initiatief en leiden de kringen en wisselen onderling uit. Zij zorgen ervoor dat het netwerk er is. Maak hier kennis met ons.

Jamaa Taharrasst, verbinder en versterker

Jamaa leerde het ANE kennen via haar opleiding Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens een netwerkbijeenkomst kwam het idee op om een Kring Jongeren op te zetten. Zo begon haar betrokkenheid als ‘verbinder’, zoals ze haar rol liefst omschrijft.

Zelf groeide Jamaa op als ‘Kopp-kind’, een kind van ouders met psychiatrische problemen. Later maakte ze periodes van ziekte en depressie door. Het had problemen in haar latere leven kunnen voorkomen als er in haar jeugd aan preventie was gedaan. De Kring Jongeren van het ANE werd opgezet met de nadruk op preventie, door jonge mensen in contact te brengen met ervaringsdeskundigen die ze wegwijs maken in de wirwar binnen de hulpverlening. Jamaa: “Nu is het systeem zo ingericht dat er pas hulp komt als je in een crisis zit en het te laat kan zijn.” Tijdens de corona-periode zijn de bijeenkomsten van de Kring Jongeren tijdelijk gestopt, maar het is de bedoeling om deze kring verder te gaan uitbouwen met nieuwe mensen.

Op dit moment is Jamaa actief als een van de initiatoren van de nieuwe Kring Naasten en als verbinder en versterker binnen het netwerk: “Binnen het netwerk is er behoefte aan meer verbinding en versterking, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling en delen van kennis. Door gelijkwaardigheid van ervaringskennis als kennisbron te waarborgen, zorgen we ervoor dat het systeem de mens dient en niet andersom.”

Over de Kring Naasten vertelt ze: “De Kring Naasten is nog in ontwikkeling. Nu ligt de nadruk op het onzichtbaar zijn, het verschil tussen de inspraak op papier en de praktijk, waar je vaak over het hoofd wordt gezien. Ik hoor als collectieve klacht dat naasten vaak in de overlevingsstand bezig zijn en als mantelzorger bijvoorbeeld in de knel komen met hun werk. Dus zijn we nu aan het inventariseren welke ideeën er zijn, zoals misschien een informatiepunt voor en door naasten.”

Neem contact op met Jamaa: Jamaa@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl


Karin Hanekroot, kartrekker

Karin is onder meer directeur van de Vrijwilligersacademie. Ze zet zich al sinds een jaar of veertig in voor systeemveranderingen van onderop in de hulpverlening.

Met het ANE hoopt zij een gezamenlijke vuist te kunnen maken om ervaringskennis in te zetten als brug voor een gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorg. Ze was van het begin af aan betrokken bij de oprichting van het ANE en is een van de kartrekkers van de kring Buurtteams Bondgenoten, die betaalde ervaringsdeskundigen in onder andere de Buurtteams, Ouder- en Kindteams en GGZ bijeenbrengt om ervaringen uit te wisselen. Tegenwoordig staat Karin de andere kartrekkers vooral bij met ondersteuning vanuit haar jarenlange ervaring in zorg en welzijn.

Het ANE is bedacht om ervaringskennis stedelijk te bundelen. Er zijn heel veel ervaringsdeskundigen die enorm goed werk verrichten in Amsterdam, maar zij deden dat allemaal versnipperd. Het is fantastisch om een netwerk te vormen met al die verschillende ervaringsdeskundigen zodat ze elkaar kunnen versterken. Doordat ze elkaar beter leren kennen en makkelijker vinden, kunnen we een versnelling maken in de ontwikkeling van ervaringskennis. Ontzettend fijn om zoveel ervaringsdeskundigen en mensen die vanuit herwaardering met ervaringskennis willen werken bij elkaar te zien. Ik geloof heel erg dat daarvan het verschil zou kunnen komen.’’

Vanuit de Vrijwilligersacademie worden regelmatig colleges en opleidingen aangeboden voor mensen die meer willen leren over ervaringskennis.

Neem contact op met Karin via: karin@vrijwilligersacademie.net


Eric van der Eerden, kwartiermaker

“In 2000 heb ik Odibaan opgericht, zodat arbeids- en studieintegratie beter vorm zou krijgen en daar ben ik directeur geworden. Dat heb ik tot eind 2019 met veel plezier gedaan. Door een fusie met Odion, bedoeld om de kosten te reduceren, werd Odibaan een afdeling van Odion en werd mijn baan overbodig. 

“Geboren in Brabant in 1964 ben ik via omzwervingen (Rotterdam en Amsterdam) 30 jaar geleden in Zaandam geland. Daar heb ik samen met mijn geliefde 4 zoons gekregen, waarvan er nog eentje thuis woont. In Amsterdam heb ik algemene economie gestudeerd, met als specialisaties ontwikkelingseconomie en markering non profit. Na mijn studie heb ik samen met Janny de Boer (auteur van Oog voor de doelgroep) een marketingonderzoeksbureau opgericht, Meetingpoint, bureau voor marktontmoetingen.

“Sinds die tijd heb ik opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam (als ondersteuner mbt het advies van het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid over de inkoop van ondermeer buurtteams), heb ik meegewerkt aan de aanvraag van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen om de inzet van ervaringsdeskundigen te professionaliseren en ben ik bezig met een werkboek voor Lansco (de koepel van sociale coöperaties in Nederland). Het afgelopen jaar heb ik voor Cliëntenbelang gewerkt als manager projecten en diensten.

“Mijn grote wens is het om voor een organisatie te werken die gefocust is op het versterken van de invloed van mensen die moeite hebben om mee te draaien in de samenleving. Ik hoop dat ik samen met jullie het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis kan uitbouwen. Daarnaast blijf ik binnen Lansco actief om de beweging rondom sociale coöperaties te versterken.”

Neem contact op met Eric: eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl


Berend de Groote, verbindingsadviseur, voormalig kwartiermaker

Berend begon in 1999 in Amsterdam bij de toenmalige Sociale Dienst (nu WPI), als bijstandsconsulent. Aandacht voor Amsterdammers “die niet gezien worden” loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Onder het wethouderschap van Arjen Vliegenthart, zette hij zich in voor een vriendelijkere benadering en échte aandacht voor de Amsterdammers voor wie de kans op werk minimaal is. Voor klantmanagers organiseerde hij samen met de GGD voorlichting over de grote eenzaamheidsproblematiek onder Amsterdammers zonder werk.

“De unaniem aangenomen motie ‘Hup Ervaringsdeskundigen’ van Raadslid Lene Grooten, sprak mij gelijk aan. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’. Dat is een opdracht die past bij de huidige tijd.

Contact Berend via: B.de.Groote@amsterdam.nl


Reinier Schippers, kwartiermaker

Contact Reinier via: reinschip@hotmail.com


Esmeralda van der Naaten, kartrekker en bestuurslid coöperatie ANE

Esmeralda is binnen het ANE kartrekker en mede verantwoordelijk voor het faciliteren en leiden van de kring onderzoek. Ze is altijd op zoek naar inhoud en vernieuwing en gedreven door gelijkwaardigheid. 

Ervaringsdeskundigheid en empowerment liggen haar aan haar hart.
Op dit moment is zij naast haar werk voor het ANE werkzaam als directeur bestuurder – met kennis op de gebieden onderzoek, sociale en solidaire economie, projectmanagement, fondsenwerving en (Europese) samenwerking – voor stichting De Omslag en bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam. 

Zij ontwikkelt onder andere het onderzoeksbureau Meetellen.nl en de coöperatie ANE.

Contact Esmeralda via:
cooperatieane@gmail.com


André van Vught, kartrekker

Was werkzaam bij de gemeente Amsterdam sinds 1997. Als betrokken inwoner van Amsterdam én als ambtenaar altijd bezig met werk en economie op terreinen als scholing en werk(-ervaring). Integratie van ervaring en deskundigheid van alle Amsterdammers in het beleid is onmisbaar voor een democratisch aangestuurde gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid biedt een unieke kans op het realiseren van een echte participatiesamenleving.

Contact André via: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl


Martin Stam, kartrekker

“Mijn rechtvaardigheidsgevoel maakt dat ik me sterk betrokken voel bij mensen die aan de kant staan en sociaal uitgesloten worden omdat ze ‘anders’ zijn vanwege armoede, afkomst of anderszins. Mensen die leven in kwetsbare omstandigheden waar de ‘systeemwereld’ met zijn hokjesgeest niet goed raad mee weet. Ik heb me sterk gemaakt om hen niet als ‘zorgwekkende zorgmijders’ aan hun lot over te laten maar contact met hen te maken en te luisteren naar hun verhalen en hun wensen. Dat is wat outreachende werkers kunnen en ervaringsdeskundigen ook”, aldus Martin.

Martin werkte jarenlang voor de Hogeschool van Amsterdam als lector ‘Outreachend werken en innoveren’. Nu houdt hij zich nog steeds op allerlei fronten bezig met het vermenselijken van het sociale domein. Bij het ANE heeft Martin mede de Visie van het ANE ontwikkeld en ook een standaard voor beleidsambtenaren hoe zij de deelname van ervaringsdeskundigen in dat domein kunnen bevorderen (de zgn. “Participatieparagraaf ervaringsdeskundigen”). Hij helpt het ANE verder groeien.

Lees meer over Martin zijn gedachtengoed:  “Het kan zoveel mooier, beter en slimmer. Outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis”.

Contact Martin via: stammart@gmail.com

Ga naar de inhoud