Wie is wie

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is van de deelnemers. Wel is er een kerngroep van kartrekkers, zij nemen het initiatief en leiden de kringen en wisselen onderling uit. Zij zorgen ervoor dat het netwerk er is. Maak hier kennis met ons.

Berend de Groote, kwartiermaker

Berend begon in 1999 in Amsterdam bij de toenmalige Sociale Dienst (nu WPI), als bijstandsconsulent. Aandacht voor Amsterdammers “die niet gezien worden” loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Onder het wethouderschap van Arjen Vliegenthart, zette hij zich in voor een vriendelijkere benadering en échte aandacht voor de Amsterdammers voor wie de kans op werk minimaal is. Voor klantmanagers organiseerde hij samen met de GGD voorlichting over de grote eenzaamheidsproblematiek onder Amsterdammers zonder werk.

“De unaniem aangenomen motie “Hup Ervaringsdeskundigen” van Raadslid Lene Grooten, sprak mij gelijk aan. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’. ‘Dat is een opdracht die past bij de huidige tijd.

Contact Berend via: B.de.Groote@amsterdam.nl


Reinier Schippers, kwartiermaker, kartrekker en bestuurslid

Contact Reinier via: reinschip@hotmail.com


Astrid Philips, kwartiermaker, kartrekker en lid coöperatie ANE

Contact Astrid via: astrid-philips@hotmail.com


Esmeralda van der Naaten, kartrekker en bestuurslid coöperatie ANE

Esmeralda is binnen het ANE kartrekker en mede verantwoordelijk voor het faciliteren en leiden van de werkgroep competentieontwikkeling. Ze is altijd op zoek naar inhoud en vernieuwing en gedreven door gelijkwaardigheid. Ervaringsdeskundigheid en empowerment liggen haar aan haar hart.
Op dit moment is zij naast haar werk voor het ANE werkzaam als projectleider met kennis op de gebieden onderzoek, sociale en solidaire economie, projectmanagement, fondsenwerving en (Europese) samenwerking voor stichting De Omslag en bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam. 

Zij ontwikkelt onder andere het onderzoeksbureau Meetellen.nl en de coöperatie ANE.

Contact Esmeralda via:
cooperatieane@gmail.com


André van Vught, kartrekker

Werkzaam bij de gemeente Amsterdam sinds 1997.

Als betrokken inwoner van Amsterdam én als ambtenaar altijd bezig met werk en economie op terreinen als scholing en werk(-ervaring). Integratie van ervaring en deskundigheid van alle Amsterdammers in het beleid is onmisbaar voor een democratisch aangestuurde gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid biedt een unieke kans op het realiseren van een echte participatiesamenleving.

Contact André via: A.van.Vught@amsterdam.nl


Martin Stam, kartrekker

“Mijn rechtvaardigheidsgevoel maakt dat ik me sterk betrokken voel bij mensen die aan de kant staan en sociaal uitgesloten worden omdat ze ‘anders’ zijn vanwege armoede, afkomst of anderszins. Mensen die leven in kwetsbare omstandigheden waar de ‘systeemwereld’ met zijn hokjesgeest niet goed raad mee weet. Ik heb me sterk gemaakt om hen niet als ‘zorgwekkende zorgmijders’ aan hun lot over te laten maar contact met hen te maken en te luisteren naar hun verhalen en hun wensen. Dat is wat outreachende werkers kunnen en ervaringsdeskundigen ook”, aldus Martin.

Martin werkte jarenlang voor de Hogeschool van Amsterdam als lector ‘Outreachend werken en innoveren’. Nu houdt hij zich nog steeds op allerlei fronten bezig met het vermenselijken van het sociale domein. Bij het ANE heeft Martin mede de Visie van het ANE ontwikkeld en ook een standaard voor beleidsambtenaren hoe zij de deelname van ervaringsdeskundigen in dat domein kunnen bevorderen (de zgn. “Participatieparagraaf ervaringsdeskundigen”). Hij helpt het ANE verder groeien.

Lees meer over Martin zijn gedachtengoed:  “Het kan zoveel mooier, beter en slimmer. Outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis”.

Contact Martin via: stammart@gmail.com


Martin Hamelink, kartrekker

Sinds 2003 zet Martin zich bij WPI (voorheen DWI en daarvoor de Sociale Dienst) in voor Amsterdammers die een passende plek zoeken in de samenleving, van dagbesteding tot werk. “Mogelijkheden zien, mijn netwerk inzetten en van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daar word ik blij van! We kunnen dat steeds beter en we doen steeds meer samen met maatschappelijke partners én met Amsterdammers zelf. Vanuit het Amsterdamse Netwerk Ervaringskennis zie ik dat er veel ervaring en kennis is die de gemeente goed kan gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren!”, aldus Martin.

Meer weten over wat Martin bij het ANE doet? Lees hier over het Praktijklab “Werk & Stage”.

Contact Martin via: m.hamelink@amsterdam.nl


Matthijs Post, communicatie

Matthijs begon na zijn studie Logistiek Management in 1999 te werken als jr. internet consultant bij Getronics. Na veel andere banen startte hij in het voorjaar van 2019 bij de Gemeente Amsterdam op de afdeling communicatie voor Onderwijs, Jeugd en Zorg. Vanaf voorjaar 2020 wijdde hij zich volledig aan het ANE. Hij verzorgt veel communicatie voor ANE en daarnaast organiseert hij mede de ANE colleges en andere bijeenkomsten.

Contact Matthijs via: matthijs.post@amsterdam.nl

Naar de inhoud springen